top of page
דישון

מדשנות ריתום 3 נקודות

מדשנות נגררות

מיכון להשקיה בטיפטוף

פורסנים, גוללנים

מטמינים, שולפים

זריעה

מזרעות שורה

מזרעות לירקות

מזרעות לדגנים - דרילים

מזרעות לשום

שינוע והרמה
עיבודי קרקע

משתתים, מחרשות, דיסקוסים,

מחליקים, מעגלות, מערגים, מתחחות, קלטרות שטח, קלטרות שורה

כיסוח

מכסחת מטעים, מכסחת כותנה ותירס

מכסחת כפות תמרים, מרסקות גזם

 

מזלג הרמה, הופכי מיכלים, מנוף שקים, משטח נגרר לכלים, משטח נגרר לתופים

bottom of page